<<<<< “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใด เมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชน ก็บอกว่าให้ไปร้องเรียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ” พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
ประวัติเทศบาล ข้อมูลทั่วไป
ประวัติหมู่บ้าน
โครงสร้างเทศบาล
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาล
อัตรากำลังของเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ประกาศ / คำสั่ง เทศบาลตำบลยางคราม
สภาเทศบาลตำบลยางคราม
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย
หน่วยงานในพื้นที่
งานกฏหมายและคดี
เทศบัญญัติตำบลยางคราม
ว่าด้วยการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
ว่าด้วยควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา
ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ว่าด้วยเรื่องตลาด
คุยกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลยางคราม
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบล
 
     

 
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
 

   

ราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินในลำเหมืองท่าหลา <12/06/60>

จ้างเหมาขุุดลอกวัชพืชและตะกอนดินในลำเหมืองท่าหลา สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4,5,6,10,11 จำนวน 6 ช่วงดำเนินการ เหมืองท่าหลาตะวันตก ตามาแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น 197,000.-บาท โดยวิธีตกลงราคาราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินในลำเหมืองท่าหลา 329_542_Untitled-4.pdf (859 KB.)โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม ภาคเรียบที่ 1/2560 <19/05/60>

จัดซ์ื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางคราม ภาคเรียนที่ 1/2560 วงเงินงบประมาณ 62,795.80 บาทโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียบที่ 1/2560 <19/05/60>

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียบที่ 1/2560 สำหรับโรงเรียน 3 แห่ง ในพื้นที่ตำบลยางคราม วงเงินงบประมาณ 230951.38 บาทโครงการก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารแบ่งน้ำ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ต.ยางคราม <19/05/60>

ก่อสร้างรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดรางกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 142.00 เมตร พร้อมฝารางคอนกรึตเสริมเหล็กและก่อสร้สอาคารแบ่งน้ำ ขนาดกว้าง 0.20 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลยางครามกำหนดตารางแสดงวงเงินงบประมาณ 325_540_010007.PDF (393 KB.)
แบบ ปร.4 ปร.5 325_541_010006.PDF (2.09 MB.)ราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแม่อาว หมูที่ 7 ตำบลยางคราม จำนวน 1 บ่อ <05/04/60>
ราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านแม่อาว หมู่ที่ 7 ตำบลยางคราม จำนวน 1 บ่อ 323_539_60.PDF (2.07 MB.)ราคากลาง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบุรี <13/11/58>
310_527_File0011.PDF (512 KB.)
310_528_File0012.PDF (704 KB.)
310_529_File0013.PDF (588 KB.)
310_530_File0014.PDF (448 KB.)
310_531_File0015.PDF (491 KB.)
310_532_File0017.PDF (404 KB.)
310_533_File0018.PDF (7.99 MB.)
310_534_File0019.PDF (7.22 MB.)
310_535_File0020.PDF (6.27 MB.)ราคากลางจ้างเหมาบริการนำขยะมูลฝอยไปกำจัด <16/09/58>
308_525_File0014.PDF (346 KB.)ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำยลยางคราม <16/09/58>
307_524_File0014.PDF (404 KB.)
 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  


 
 
 
 
 
Copyright 2006-2019 โดย เทศบาลตําบลยางคราม - http://www.yangkham.go.th,
ที่ทำการเทศบาลตําบลยางคราม 271 ม.5 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 50160
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com
เริ่ม 12 ธันวาคม พ.ศ.2549